Free subscription

Subscribe to our newsletter and keep yourself updated

About us

BalkanEngineer - Engineering portal of the Balkans!

 

BalkanEngineer is an online technical magazine, created to reflect developments in the world of technologies and technical solutions. Oriented to professionals, followers and proselytes from all fields of technology, in particular of the Balkans and Eastern Europe. Here you can find useful articles, news, market highlights, analyses, promotions as well as interviews with experts from different companies, industry and construction leaders. The information is directed towards the main thematic areas: Control and Instrumentation, Electrical, HVAC, Machinery and mechanical systems, Water and sewerage systems, Energy (RES), etc. Developed entirely to its readers, BalkanEngineer allows easier access to the information in it by reading articles in reader's native language.

 

To go beyond the Balkans and every member of the Global network, Homepage of BalkanEngineer is in English, giving the opportunity to follow the contents of the online magazine from anywhere in the world. There you can find out updated information about news, projects and events from the engineering world in the Balkans and Eastern Europe. The main pages of the platform are BalkanEngineer Macedonia, BalkanEngineer Serbia and BalkanEngineer Romania, aimed at colleagues from N.MacedoniaRomania and Serbia. But we do not intend to stop here and in the coming years we are planning to reach to colleagues from Albania, Greece, Turkey, Croatia, etc., speaking in your language, dear colleagues!

 

We distribute the most interesting materials via BalkanEngineer's Bulletin, freely available to anyone who desires to have it. You only need to enter your name and e-mail and every month we will send you the latest edition of the BalkanEngineer's Bulletin. Just click HERE.

 

Who are we?

Editorial content of BalkanEngineer is written by acknowledged specialists in the field of technical journalism and practice. Technical authenticity of the published editorial materials is ensured by expert group of competent representatives of the technical community. Objectivity, impartiality and ethics of the editorial content are under the supervision of professional council.

 

Why you choose BalkanEngineer?

 - BalkanEngineer gives a unique opportunity to meet the colleagues and experts from the world of technology from other countries;

 - Informs its readers about latest news – market, product, technology and design;

 - Accuracy of information;

 - A limited number of advertising positions. Beautifully listed banner system with operating messages integrated into the homepage of BalkanEngineer.

 

Welcome! 100% accessibility of information, 24 hours, 7 days a week!

 

BalkanEngineer – Инженерният портал на Балканите!

 

BalkanEngineer е онлайн техническо списание, създадено с цел да отразява новостите в света на техниката, технологиите и техническите решения. Ориентирано към специалисти, последователи и съмишленици от всички области на техниката на Балканите в частност и на Източна Европа като цяло. В него можете да откриете полезни статии, новини, мнения, анализи, промоции, пазарни прегледи, както и интервюта със специалисти от различни фирми, лидери в сферата на индустрията и строителството. Информацията е насочена към основните тематични области: КИП и А, Електротехника, ОВК, Машини и механични системи, ВиК, Енергетика (ВЕИ) и т.н. Разработен изцяло към читателите си, BalkanEngineer дава възможност за улеснен достъп до информацията в него чрез възможността да четете статии на родния си език.  

 

За да излезем извън границите на Балканите и всеки потребител на Глобалната мрежа, от всяка точка на света, да има възможност да проследи съдържанието на онлайн списанието, Главна страница на BalkanEngineer е на английски език. На нея бихте могли да откриете актуална информация за новини, проекти и събития от инженерния свят на Балканите и в Източна Европа. Основни страници на платформата са BalkanEngineer Macedonia, BalkanEngineer Serbia и BalkanEngineer Romania, насочени към колегите от Северна Македония, Румъния и Сърбия. Но ние нямаме намерение да спрем дотук и планираме през следващите години да достигнем до нашите колеги от Албания, Гърция, Турция, Хърватска и др., като проговорим и на вашия език, скъпи колеги!

 

Най-интересните материалите от списанието разпространяваме с Бюлетин на BalkanEngineer, за който всеки може да се абонира напълно свободно. Необходимо е само да въведете името и мейла си и ние всеки месец ще ви изпращаме най-новото издание на Бюлетин на BalkanEngineer. Достатъчно е да кликнете ТУК.

 

Кои сме ние?

Редакционното съдържание на BalkanEngineer се списва от доказани специалисти в областта на техническата журналистика  и практика. За техническата коректност на публикуваните редакционни материали отговаря експертен съвет от авторитетни представители на техническата общност. Обективността, безпристрастността  и етиката на редакционното съдържание е под надзора на професионален съвет.

 

Защо да изберете BalkanEngineer ?

 - BalkanEngineer  дава уникалната възможност да се запознаете с колеги и специалисти от света на техниката от други държави;

 - Предлага на читателите си актуални новини - пазарни, продуктови, технологични и проектни;

 - Коректност на информацията;

 - Ограничен брой рекламни позиции. Красиво вписана  банерна  система с работещи послания, интегрирани в началната страница на BalkanEngineer.

 

Заповядайте! 100% достъпност на информацията, 24 часа, 7 дни в седмицата!

 

BalkanEngineer - Инженерниот портал на Балканот!

 

BalkanEngineer е онлајн техничко списание создадено со цел да ги одразува новостите во светот на техниката, технологијата и техничките решенија. Ориентирано е кон специјалисти, следбеници и истомисленици од сите области на техниката на Балканот, особено на Источна Европа како целина. Во него можете да најдете корисни статии, вести, мислења, анализи, промоции, прегледи на пазарите, како и интервјуа со специјалисти од различни фирми, лидери во областа на индустријата и градежништвото. Информациите се насочени кон главните тематски области: Контролни мерни уреди и Автоматизација, Греење, Вентилација и Климатизација, Електротехника, Клима, Машини и механички системи, Водовод, Енергетика (ОИЕ), итн. Разработено целосно за читателите, BalkanEngineer овозможува олеснет пристап до информациите во него преку можноста да читате статии на Вашиот мајчин јазик.

 

За да излеземе надвор од границите на Балканот и секој корисник на Глобалната мрежа, од секоја точка на светот, да има можност да ја пронајде содржината на онлајн списанието, Главната страница на BalkanEngineer е на англиски јазик. На неа можете да најдете најнови информации за вести, проекти и настани од инженерскиот свет на Балканот и во Источна Европа. Главни страници на платформата се BalkanEngineer N.Macedonia, BalkanEngineer Serbia и BalkanEngineer Romania, насочени кон колегите од С.Македонија, Романија и Србија. Но ние немаме намера да застанеме тука и планираме во следните години да стигнеме до нашите колеги од Албанија, Грција, Турција, Хрватска и др., да проговориме и на вашиот јазик, драги колеги!

 

Најинтересните материјалите од списанието дистрибуираме со Билтен на BalkanEngineer, за кој секој може да се претплати сосема бесплатно. Потребно е само да ги внесете Вашето име и е-маил и ние секој месец ќе ви го испраќаме најновото издание на Билтен на BalkanEngineer. Доволно е да кликнете ТУКА.

 

Кои сме ние?

Уредувачката содржина на BalkanEngineer се пишува од докажани специјалисти во областа на техничкото новинарство и практика. За техничката коректност на објавените уредувачки материјали одговара стручен одбор од авторитетни претставници на техничката заедница. Објективноста, непристрасноста и етиката на уредувачката содржина е под надзор на стручен одбор.

 

Зошто да го изберете BalkanEngineer?

 - BalkanEngineer дава единствена можност да се запознаете со колеги и експерти од светот на техниката од други земји;

 - Им нуди на читателите актуелни вести - пазарни, за производи, технолошки и за проекти;

 - Коректност на информациите;

 - Ограничен број на рекламни места. Убаво вклопен банер систем со пораки кои работат, интегрирани во почетната страница на BalkanEngineer.

 

Повелете! 100% пристапност на информациите 24 часа, 7 дена во неделата!

 

BalkanEngineer - Portalul de inginerie al Balcanilor!

 

BalkanEngineer este o revista tehnica online, creata cu scopul de a reflecta noutatile din lumea tehnicii, tehnologiilor si solutiilor tehnice. Orientata catre specialisti, adepti si sustinatori din toate domeniile tenhnicii in special de pe Balcani si in intregime din Europa de Est. Aici puteti gasi articole, stiri, opinii, analize, promotii utile, studii de piata precum si interviuri cu specialisti din diferite companii, lidere in domeniul industriei si constructiilor. Informatia este orientata catre domeniile tematice principale: Instrumente de control si automatizare, Electrotehnica, Incalzire, ventilare, climatizare, Masini si sisteme mecanice, Alimentare apa si canalizare, Energetica (SER), etc. Orientat in intregime catre cititorii sai, BalkanEngineer ofera posibilitate pentru acces usor pana la informatie prin posibilitatea de a citi articolele in limba materna.

 

Pentru a iesi in afara granitelor tarilor Balcanice si fiecare utilizator al Retelei Globale, din fiecare punct al lumii, sa aibe posibilitatea de a urmari continutul revistei online, Pagina principala a site-ului BalkanEngineer este in limba engleza. Aici ve-ti putea descoperi informatii actualizate cu privire la stirile, proiectele si evenimentele din lumea ingineriei de pe Balcani si Europa de Est. Paginile de baza ale platformei sunt BalkanEngineerMacedonia, BalkanEngineer Serbia si BalkanEngineer Romania, orientate catre colegii din N.Macedonia, Romania si Serbia. Dar noi nu intentionam sa ne oprim aici si ne propunem in urmatorii ani sa ajungem pana la colegii nostri din Albania, Grecia, Turcia, Croatia si altele, vorbind in limba voastra, stimati colegi!

 

Materialele cele mai interesante din revista distribuim prin Buletinul BalkanEngineer, la care fiecare se poate abona in mod liber. Este necesar doar sa introduceti numele si adresa d-voastra electronica, iar noi in fiecare luna va vom trimite editia cea mai noua a Buletinului BalkanEngineer. Suficient este sa dati click AICI.

 

Cine suntem noi?

Continutul editorial al revistei BalkanEngineer este compus de catre specialisti dovediti din domeniul jurnalisticii si practicii tehnice. Pentru corectitudinea tehnica a materialelor editoriale publicate raspunde un consiliu de experti compus din reprezentanti de autoritate ai comunitatii tehnice. Obiectivitatea, impartialitatea si etica continutului editorial se afla sub controlul consiliului profesional.

 

De ce trebuie sa alegeti BalkanEngineer ?

 - BalkanEngineer ofera o posibilitate unica de a va intalni cu colegi si specialisti din lumea tehnicii din alte tari;

 - Ofera cititorilor sai cele mai recente noutati – de piata, produse, tehnologii si proiecte;

 - Corectitudinea informatiilor;

 - Un numar limitat de posturi de publicitate. Sistem frumos de banere cu mesaje publicitare, integrat pe pagina principala a revistei BalkanEngineer.

 

Bine ati venit! 100% accesibilitate la informatie, 24 de ore, 7 zile pe saptamana!

 

BalkanEngineer - Портал инжењера Балкана!

 

BalkanEngineer је онлајн технички часопис, који је створен како би указивао на догађаје у свету технике, технологија и техничких решења. Оријентисана ка професионалцима, присталице и истомишљеницима из свих области техника, делимично на Балкану и у принципу, у Источној Европи. Овде можете наћи корисне чланке, вести, приказе, анализе, промоције, тржишна истраживања и интервјуе са стручњацима из различитих компанија, лидерима у индустрији и грађевинарству. Информације су усмерене ка главним тематским областима: Мерни уређаји и Oпрема, Електротехника, Климатизација, Машине и механички системи, Водовод и канализација, Енергетика (ОИЕ), итд. Развијен и у потпуности окренут ка својим читаоцима, BalkanEngineer омогућава лакши приступ информацијама, које се у њему налазе, читањем чланака на матерњем језику.

 

Да изађемо изван граница Балкана и да сваки корисник Интернета, из сваког угла света има могућност да прати садржај онлајн магазина, Главна страница сајта BalkanEngineer је на енглеском језику. На њему можете пронаћи најновије информације о вестима, пројектима и догађајима из инжењерског света на Балкану и источној Европи. Главне странице платформе су BalkanEngineer Македонија, BalkanEngineer Србија и BalkanEngineer Румуније, усмерене ка колегама из С.Македоније, Румъније и Сърбије. Али ми не намеравамо да се овде зауставимо и планирамо у наредним годинама да достигнемо до наших колега из Албаније, Грчке, Турске, Хрватске, итд, тако што ћемо говорити Вашим језиком, драге колеге!

 

Најинтересантнији материјали из часописа дистрибуирамо помоћу Билтена сајта BalkanEngineer, за који свако може да се претплати. Потребно је само да унесете име и е-маил адресу и сваког месеца ћемо вам слати најновије издање Билтенасајта BalkanEngineer. Само кликните ОВДЕ.

 

Ко смо ми?

Програмски садржаји сајта BalkanEngineer се уређују и пишу од стране доказаних стручњака у техничком новинарству и пракси. За техничку исправност објављеног редакцијског материјала одговара стручни савет, састављен од угледних представника техничке заједнице. Објективност, непристрасност и етика уређивачке политике је под надзором стручног савета.

 

Зашто изабрати BalkanEngineer?

 - BalkanEngineer пружа јединствену прилику да се упознате са колегама и стручњацима из света технике из других земаља;

 - Предлаже својим читаоцима актуалне вести - тржишне, производне, технолошке и пројектне;

 - Коректност информација;

 - Ограничен број рекламних места. Елегантно постављен систем банера са пословних порукама, интегрисан у на насловну страну сајта BalkanEngineer.

 

Добродошли! 100% доступност информација, 24 сата, 7 дана у недељи!

Balkan News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

see all »

Balkan Events

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

see all »